Back
ca.1850 Shahsavan Jajim fragment,.size:24x173 cm