Back
Rare Shahsavan pile mafrash panel. Very good condition. Circa 1870.
Rare Shahsavan pile mafrash panel. Very good condition. Circa 1870.
price:  SOLD > Thanks!