Back
Caucasian Karabagh Kilim Size 172x302 cm /5'7''x9'9''
Caucasian Karabagh Kilim Size 172x302 cm /5'7''x9'9''
Caucasian Karabagh Kilim Size 172x302 cm /5'7''x9'9''
Caucasian Karabagh Kilim Size 172x302 cm /5'7''x9'9''
Caucasian Karabagh Kilim Size 172x302 cm /5'7''x9'9''
Caucasian Karabagh Kilim Size 172x302 cm /5'7''x9'9''
Caucasian Karabagh Kilim Size 172x302 cm /5'7''x9'9''
price:  On Request