Back
khamseh kilim bag 1880 circa size 146x80cm
khamseh kilim bag 1880 circa size 146x80cm
khamseh kilim bag 1880 circa size 146x80cm
khamseh kilim bag 1880 circa size 146x80cm
khamseh kilim bag 1880 circa size 146x80cm
khamseh kilim bag 1880 circa size 146x80cm
khamseh kilim bag 1880 circa size 146x80cm
khamseh kilim bag 1880 circa size 146x80cm
khamseh kilim bag 1880 circa size 146x80cm
khamseh kilim bag 1880 circa size 146x80cm