Back
Early 19th Century Konya Karapınar Kilim Size 167 x 363 cm
Early 19th Century Konya Karapınar Kilim Size 167 x 363 cm
Early 19th Century Konya Karapınar Kilim Size 167 x 363 cm
Early 19th Century Konya Karapınar Kilim Size 167 x 363 cm
Early 19th Century Konya Karapınar Kilim Size 167 x 363 cm
Early 19th Century Konya Karapınar Kilim Size 167 x 363 cm
Early 19th Century Konya Karapınar Kilim Size 167 x 363 cm
Early 19th Century Konya Karapınar Kilim Size 167 x 363 cm
Early 19th Century Konya Karapınar Kilim Size 167 x 363 cm
Early 19th Century Konya Karapınar Kilim Size 167 x 363 cm
price:  Fair Price