Back
Rare Armenian Karabagh Kazak rug. Circa 1850-70.
Rare Armenian Karabagh Kazak rug. Circa 1850-70.
price:  SOLD > Thanks!