Back
Konya fragment , XIX century . 
Size 85/85 cm
Konya fragment , xix century . Size 85/85 cm