Back
Armenian Karabag Kilim size: 217x130 cm.
Armenian Karabag Kilim size: 217x130 cm.
Armenian Karabag Kilim size: 217x130 cm.
Armenian Karabag Kilim size: 217x130 cm.
Armenian Karabag Kilim size: 217x130 cm.
Armenian Karabag Kilim size: 217x130 cm.
Armenian Karabag Kilim size: 217x130 cm.
Armenian Karabag Kilim size: 217x130 cm.
price:  Ask Please