Back
Mafrash, Shahsavan nomads, 110 x 55 Cm. - hight 50 Cm. 
Clean, good condition.
Mafrash, Shahsavan nomads, 110 x 55 Cm. - hight 50 Cm. 
Clean, good condition.
Mafrash, Shahsavan nomads, 110 x 55 Cm. - hight 50 Cm. 
Clean, good condition.
Mafrash, Shahsavan nomads, 110 x 55 Cm. - hight 50 Cm. 
Clean, good condition.
Mafrash, Shahsavan nomads, 110 x 55 Cm. - hight 50 Cm. 
Clean, good condition.
Mafrash, Shahsavan nomads, 110 x 55 Cm. - hight 50 Cm. 
Clean, good condition.
Mafrash, Shahsavan nomads, 110 x 55 Cm. - hight 50 Cm. Clean, good condition.