Back
Rare Shahsavan sumak mafrash end panel. Early 19th C.
Rare Shahsavan sumak mafrash end panel. Early 19th c.