Back
Rare Shahsavan sumak mafrash end panel. Early to mid 19th c. Fine.
Rare Shahsavan sumak mafrash end panel. Early to mid 19th c. Fine.
price:  Quite reasonable.