Back
As found Beautiful Rare Patern Whiteground Anatolian Kilim 19th century 
size 326 x 90 cm.
As found Beautiful Rare Patern Whiteground Anatolian Kilim 19th century 
size 326 x 90 cm.
As found Beautiful Rare Patern Whiteground Anatolian Kilim 19th century 
size 326 x 90 cm.
As found Beautiful Rare Patern Whiteground Anatolian Kilim 19th century 
size 326 x 90 cm.
As found Beautiful Rare Patern Whiteground Anatolian Kilim 19th century 
size 326 x 90 cm.
As found Beautiful Rare Patern Whiteground Anatolian Kilim 19th century 
size 326 x 90 cm.
As found Beautiful Rare Patern Whiteground Anatolian Kilim 19th century size 326 x 90 cm.
price:  SOLD THANK YOU