Back
Fragment | Region Konya | Central Anatolia | Early 19th century
Fragment | Region Konya | Central Anatolia | Early 19th century